bg

Rezeknes 6.vidusskola isteno projektu  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis : Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001

Finansējuma saņēmējs:  Valsts izglītības satura centrs

es