bg

Rezeknes 6.vidusskola isteno projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis : Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta numurs: 8.3.5.0./16/I/001

 

es