bg

Vecākiem skolā ir iespēja iepazīties ar visiem minētajiem dokumentiem

NOLIKUMI:

 • Rēzeknes 6. vidusskolas Nolikums

REGLAMENTI:

 • Bibliotēkas reglaments
 • Metodiskās padomes reglaments
 • Metodiskās komisijas reglaments
 • Atbalsta personāla komisijas darba reglaments
 • Skolēnu pašpārvaldes reglaments
 • Pedagoģiskās padomes darbības reglaments
 • Skolas padomes reglaments

NOTEIKUMI:

 • Darba kārtības noteikumi
 • Iekšējās kārtības noteikumi

KĀRTĪBAS:

 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības vienotas prasības
 • Skolas pagarinātās dienas grupas darbības kārtība
 • Skolas bibliotēkas lietošanas kārtība
 • Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kārtība
 • Kārtība, kādā organizējamas dežūras skolā
 • Skolas karoga izmantošanas kārtība
 • Izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaites un administrēšanas kārtība