bg

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība tiek īstenota kā vispārējās vidējās izglītības skolēnu interešu izglītība. To raksturo patstāvīga zinātniska rakstura pētījuma izpilde dažādās zinātņu jomās un to vada pedagogi – attiecīgās nozares speciālisti. Skolēns mērķtiecīgā zinātniskās izziņas darbības procesā risina formulēto problēmu – izvirza hipotēzi, vāc informāciju, eksperimentē, analizē un secina. Pētījuma rezultātā tiek apkopota un atspoguļota jauna informācija, atbilstoši noteiktiem kritērijiem. SZPD reglaments_2012.

Skolēniem - pētnieciskā darba autoriem

•  noskaidrot maksimāli visu informāciju, ko var sniegt par tēmu,

•   atspoguļot savu personisko nostāju un salīdzina to ar citiem viedokļiem,

•   neveidot garus citu autoru pārstāstus, bet analizē tekstu,

•   avotu citātiem jābūt iekļautiem autora viedokli izsakošos teikumos,

•   ieteicams katras nodaļas beigās izdarīt savus secinājumus,

•   secinājumi veido atbildi uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem,

•   praktiskā daļa tiek plānota saistībā ar darbā izvirzīto problēmu.

Informāciju par darba noformējuma noteikumiem atrodas šeit: 1. Pielikums

Darbu piemēri: Dabīgo krāsvielu izmantošana, Metālu korozijaKovšu ezers. Piedāvātie darbi ieguva godalgotas vietas novada un valsts mēroga konferencēs un konkursos.

Ļoti svarīgi pareizi izveidot un noformēt "Izmantoto informācijas avotu saraksts"

Anotācija

Anotācijas mērķis - dot vispārīgu priekšstatu par darba saturu, lai lasītājs varētu lemt par nepieciešamību iepazīties ar šo darbu. Anotāciju piemēri:

Prezentāciju piemēri - arhīvs.