Audzināšanas darbs

Rēzeknes 6.pamatskolas Attīstības plānā 2021.-2023.gadam definēta vīzija: mūsdienīga, atvērta, līdzsvarota un konkurētspējīga skolas ar savu “ES”. Kā Rēzeknes 6.pamatskolas vērtības tiek uzsvērtas: zināšanas, mērķtiecība, izaugsme, patriotisms, cieņpilnas savstarpējās attiecības. Pamatjomā Atbalsts izglītojamajiem, atbalsts personības veidošanā 2021.-2023.mācību periodā noteikts: nacionālās kultūras vērtību izkopšana; Izglītības iestādes tradīciju un kultūrvides kopšana un skolas tēla popularizēšana; trīspusējas izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbības veicināšana; veselīga dzīvesveida un drošības pasākumu aktualizēšana; kultūridentitātes un valstiskās apziņas stiprināšana izglītojamos; karjeras izglītības programmas aktualizēšana.

Audzināšanas darbs balstās uz šādiem principiem:

  • sadarbība – audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas ieinteresētās puses: pedagogi un izglītības darbinieki, skolēni, vecāki un ģimene, valsts un pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība;
  • sistēmiskums – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība;
  • nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu sasniegšanā;
  • ilgtspēja – izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība;
  • vienotība un veselums – audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā

izglītības procesā;

  • atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām.

Audzināšanas darba galvenie uzdevumi:

1. Pēctecīga un mērķtiecīga audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādē:

1.1.Organizēt pasākumus skolēnu patriotisma audzināšanā, t.sk. skolas, pilsētas, valsts svētku svinēšana un atceres dienu atzīmēšana, skolas tradīciju veidošana (Koncerti, izstādes, konkursi, diskusijas skolēnu radošo un izpētes darbu apkopojumi, klases stundas, svinīgas līnijas, sacensības, godināšanas, atceres un piemiņas pasākumi, lāpu gājieni, tikšanās, talkas, ekskursijas, skolas muzejs u.c.) ).

1.2. Veicināt skolā interešu izglītības programmu daudzveidību un to īstenošanu, atbilstoši skolēnu interesēm un vecāku pieprasījumam. (Interešu izglītības programmu piedāvājums, piedalīšanās pilsētas, novada, valsts skatēs un konkursos).

1.4. Organizēt pasākumus karjeras izglītības īstenošanā. (Karjeras izglītības stundas, projektu nedēļa, klases stundas, atvēro durvju dienas, konsultācijas, anketēšana, ekskursijas, tikšanās ar vecākiem, skolas absolventiem, vietējo uzņēmumu darbiniekiem u.c.).

1.5. Organizēt pasākumus skolēniem par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālos apstākļos, veselīgu dzīvesveidu un atkarību profilaksi (mācību semināri, praktiskas nodarbības, klases stundas, daudzveidīgas akcijas, konkursi, tikšanās, mācību ekskursijas).

1.6. Pievērst uzmanību skolēnu savstarpējo attiecību kultūrai, konfliktu risināšanai, vardarbības mazināšanai, iecietības veicināšanai, savu pienākumu un tiesību ievērošana, pamatvērtību popularizēšanai (Atbalsta komanda, klases stundas, diskusijas, pieredzes apmaiņa, lomu spēles, tikšanās ar speciālistiem, līdzdalība projektos, labdarības akcijas).

Klases audzinātāju saraksts

Audzināšanas darba plāns