Audzināšanas darbs

Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās, attīstības veicināšana un attieksmju veidošana.

Rēzeknes 6. pamatskolas audzināšanas darba mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt  piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Audzināšanas darbs balstās uz šādiem principiem:

 • Sadarbība – audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas ieinteresētās puses: pedagogi un izglītības darbinieki, skolēni, vecāki un ģimene, valsts un pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība;
 •  Sistēmiskums – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība;
 • Nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu sasniegšanā;
 • Ilgtspēja – izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība;
 •  Vienotība un veselums – audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā izglītības procesā;
 • Atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām.

Galvenie uzdevumi:

 • Pēctecīga un mērķtiecīga audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādē;
 • Atbalsts klašu audzinātājiem un pedagogiem;
 • Attīstīt un meklēt jaunas darba formas sadarbībai ar skolēnu ģimenēm;
 • Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto institūciju sadarbību.

Audzināšanas darba prioritātes 2023. – 2025. gadam

 • Attīstīt caurviju prasmes: kritisko domāšanu un problēmrisināšanu; jaunradi un uzņēmējspējas; pašvadītu mācīšanos; pilsonisko līdzdalību; sadarbību; digitālo pratību.
 •  Pilnveidot audzēkņu savstarpējo attiecību kultūru, veicinot atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
 • Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi spēju un talantu attīstīšanai.
 • Veidot skolēnu izpratni par karjeras izglītības nozīmi personības izaugsmē.

Sasniedzamais rezultāts: vispusīgi attīstīta personība, kura mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Klases audzinātāju saraksts

Audzināšanas darba plāns (Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2)