Projekts PuMPuRS

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa

•             Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021./2022. m.g. 1. semestra;

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

•             pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, asistents);

•             sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;

•             naktsmītņu izdevumu kompensācijas;

•             ēdināšanas izdevumu kompensācijas;

•             individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;

•             individuālās lietošanas priekšmetu  iegādes izdevumu kompensācijas;

•             iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

•             iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;

•             profesionālās kompetences pilnveidi;

•             seminārus;

•             supervīzijas;

•             darbnīcas;

•             konferences;

•             metodiskos atbalsta līdzekļus;

•             sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.

Projekta īstenošanas laiks

03.2017.–12.2023.

Projekts mūsu skolā

Uz doto brīdi projektā ir iesaistīti 25 izglītojamie un 19 pedagogi. Izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts šādos mācību priekšmetos:

Latviešu valoda un literatūra;

Angļu valoda;

Matemātika;

Latvijas vēsture.

Tāpat izglītojamie saņem konsultatīvo atbalstu par dažādām tēmām ( Draudzība, Dienas režīms, Veselīgs dzīvesveids, Stress utt.). Konsultācijas var notikt gan klātienē , gan attālināti, ievērojot valstī noteiktās prasības Covis-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Projektā iesaistītie skolotāji izstrādā  un piemeklē uzdevumus un vingrinājumus, atbilstoši katra izglītojamā vajadzībām un spējām.

Pateicoties šim projektam, izglītojamajiem ir iespēja apgūt iekavēto mācību materiālu, nostiprināt jau esošās zināšanas, apgūt tēmas, kuras sagādā grūtības. Izglītojamie gūst pārliecību par savām spējām, atraisās, pilnveido jau esošās zināšanas, kā rezultātā aktīvāk iesaistās mācību stundas gaitā, spēj sekmīgi pabeigt mācību gadu, uzlabo savu uzvedību un maina attieksmi gan pret vienaudžiem, gan pret skolotājiem.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, divas klases  piedalās jauniešu iniciatīvu  projektā, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekts ir vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības.

Projekta aktivitātes:

•             neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;

•             nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība;

•             personības pilnveides pasākumi;

•             personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību;

•             līdzdalības prasmes pilnveidošana;

•             sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība;

•             pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes.