Uzņemšana un Atskaitīšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:

  • skolas direktoram adresēts iesniegums
  • dzimšanas apliecība vai pase (uzrādot oriģinālu)
  • izziņas par apgūto izglītības programmu 5. un 6. gadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai skolai un bērna sasniegumu apraksts (kopijas)
  • bērna medicīniskā karte (026/u), bērna pošu karte
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā