Metodiskais darbs

Rēzeknes 6. pamatskolas mācību jomu koordinatori

Nr. p.k.Mācību joma un mācību priekšmetsKoordinators
1.Valodu mācību joma Latviešu valoda un literatūra; Svešvaloda (angļu valoda); Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra; Mazākumtautību (krievu)  valoda; LiteratūraAgrita Stalidzāne
2.Sociālā un pilsoniskā mācību joma Sociālās zinības; Sociālās zinības un vēsture; Latvijas un pasaules vēsture; Latvijas vēsture; Pasaules vēstureOlga Šahurova
3.Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Vizuālā māksla; Mūzika; Teātra mākslaTatjana Davidovska
4.Dabaszinātņu mācību joma Dabaszinības; Ķīmija; Fizika; Bioloģija; ĢeogrāfijaIlona Romanovska
5.Matemātikas mācību joma MatemātikaRita Karziņina
6.Tehnoloģiju mācību joma Dizains un tehnoloģijas; Mājturība un tehnoloģijas; Datorika; Inženierzinības; InformātikaLudmila Raginska
7.Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Sports; Sports un veselībaJuris Rozentāls
8.Sākumskolas mācību joma (1.-4.klases)  Aija Gailuma

Rēzeknes 6. Pamatskolas metodiskās padomes (MP) darba plāns 2021./2022. m.g.