Metodiskais darbs

Rēzeknes 6. pamatskolas mācību jomu koordinatori

Nr. p.k.Mācību joma un mācību priekšmetsKoordinators
1.Valodu mācību joma
Latviešu valoda un literatūra; Svešvaloda 1. (angļu valoda); Svešvaloda 2. (vācu valoda); Latviešu valoda; Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra.
Agrita Stalidzāne
2.Sociālā un pilsoniskā mācību joma Sociālās zinības; Sociālās zinības un vēsture; Latvijas un pasaules vēsture.Olga Šahurova
3.Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Vizuālā māksla; Mūzika; Teātra māksla; Literatūra.Jānis Pavlovskis
4.Dabaszinātņu mācību joma Dabaszinības; Ķīmija; Fizika; Bioloģija; Ģeogrāfija.Ilona Romanovska
5.Matemātikas mācību joma MatemātikaRita Karziņina
6.Tehnoloģiju mācību joma Dizains un tehnoloģijas; Datorika; Inženierzinības.Natālija Gaiduļa
7.Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Sports un veselībaKristīne Bogdanova
8.Sākumskolas mācību joma (1.-4.klases)  Aija Gailuma

Rēzeknes 6. Pamatskolas metodiskās padomes (MP) darba plāns 2023./2024. m.g.