Karjeras projekts

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks: 04.10.2017.-31.12.2022.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”. VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta – karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs – īstenošanu.

Sadarbības partneri:

1.Valsts izglītības satura centrs;

2. Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to   padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;

 3. Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības  kompetences centra statuss.

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un
individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai,
izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 2013. gada grozījumi).
Aktuālā informācija par projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” uz 2021./2022. mācību gadu:
Projekta darbības ilgums pagarināts līdz 2022. gada 31.decembrīm.
Mērķgrupa: vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 7. līdz 12. klasei.
Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:
 karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

Karjeras nedēļa 2022

Karjeras konsultanta darba plāns uz 2022./2023.