bg

Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas Skolēnu parlaments ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu parlaments līdzdarbojas Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas darba organizēšanā.

Skolēnu parlamentu veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.

Skolēnu parlamenta mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvo iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Skolēnu parlamenta galvenie uzdevumi:

•             sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

•             pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolas padomi;

•             iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā;

•             risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

•             apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;

•             sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu parlamentiem (pieredzes apmaiņā).

Par Skolēnu parlamenta locekļiem var būt 8. – 12. klašu skolēni, kas demokrātiskā ceļa tiek izvirzīti no savas klases vai paši izsaka vēlēšanos darboties.

Skolēnu parlamenta ievēl uz vienu vai diviem gadiem.

Vārds Uzvārds                 Klase Amats
Maksims Bogdanovs 11.a Skolēnu parlamenta prezidents
Elīna Molčanova 11.a Skolēnu parlamenta veceprezidente
Jūlija Strogonova 12.a Sekretāre-protokoliste
Natālija Fjodorova 11.a Kultūras ministre
Aleksandra Žukova 11.a Kultūras ministra palīgs
Katrina Romanova 11.a Kultūras ministra palīgs
   Anna Petrova 12.a Kultūras ministra palīgs
Viktorija Guščina 10.a Kultūras ministra palīgs
Alise Zaharova 12.a Informācijas ministrs
Anastasija Vaičule 11.a Informācijas ministra palīgs
Daniels Provejs 12.a Informācijas ministra palīgs
Nika Kristiāna Lisenko 10.a Informācijas ministra palīgs
Evelīna Kozlova 10.a Informācijas ministra palīgs
Vladislavs Konstantinovs 11.a Sporta ministrs
Vadims Ņikiforovs 12.a Sporta ministrs
Margo Malašenoka 10.a Sports ministra palīgs
Emma Sitkova 10.a Skolas pārstāvis Jauniešu domē