bg

Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas Skolēnu parlaments ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu parlaments līdzdarbojas Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas darba organizēšanā.

Skolēnu parlamentu veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.

Skolēnu parlamenta mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvo iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Skolēnu parlamenta galvenie uzdevumi:

•             sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

•             pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolas padomi;

•             iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā;

•             risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

•             apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;

•             sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu parlamentiem (pieredzes apmaiņā).

Par Skolēnu parlamenta locekļiem var būt 8. – 12. klašu skolēni, kas demokrātiskā ceļa tiek izvirzīti no savas klases vai paši izsaka vēlēšanos darboties.

Skolēnu parlamenta ievēl uz vienu vai diviem gadiem.

Skolēnu parlamenta sastāvs 2015./2016.m.g.

  • Darja Melehova - Skolēnu parlamenta prezidente
  • Jurijs Litvinovs - Skolēnu parlamenta viceprezidents
  • Anna Drobiševska - Kultūras ministre
  • Sofija Aleksejeva - Informācijas ministre
  • Aleksandrs Vorobjovs, Valentīns Ņikitins - Sporta ministrs
  • Sofija Krilova - Skolas pārstāvis jauniešu domē
  • Anastasija Bule - Skolas pārstāvis jauniešu domē

Skolēnu parlamenta darba plāns 2015./2016.m.g.